دل مومن

در فراخى عرصه آن پاك جان

 

تنگ آمد عرصه هفت آسمان

گفت پيغمبر كه حق فرموده است

 

من نگنجم هيچ در بالا و پست

در زمين و آسمان و عرش نيز

 

من نگنجم اين يقين دان اى عزيز

در دل مؤ من بگنجم اى عجب

 

گر مرا جويى در آن دلها طلب


منبع این نوشته : منبع